Profesionalna izvrsnost.

Sertifikati

Ponosni smo na dobijene sertifikate.

EKOLOŠKA DEKLARACIJA PROIZVODA

Zavod za građevinarstvo Slovenije (ZAG) je za Kerrock kompozitne ploče izvršio Analizu životnog ciklusa proizvoda (LCA analiza) i na osnovu LCA analize izdao Ekološku deklaraciju proizvoda (EPD) v skladu sa ISO 14025 i EN 15804:2012 + A2:2019.
U EPD-u je izračunat uticaj Kerrocka na globalno zagrevanje i drugi značajni indikatori uticaja na životnu sredinu. Rezultati u EPD-u ukazuju na povoljne uticaje na životnu sredinu i u skladu su sa obavezanošću kompanije Kolpa d.o.o. na smanjenje ugljeničnog otiska Kerrocka.

Preuzmi dokument

Antibakterijska efikasnost

Kerrock® onemogućava rast bakterija. Kerrock+ ima odličnu antibakterijsku aktivnost. Testiranje i izveštaj o oceni efikasnosti antimikrobnih aktivnih supstanci u Kerrock® materijalu (Evaluation Report of Antimicrobial Efficacy) izvedeni su u laboratoriji organizacije BASF (izveštaj br. BSL-140, TA20100906).

Preuzmi dokument

ISO 9001

Kolpa, d.o.o., proizvođač Kerrock®-a, uvela je sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom EN ISO 9001. Time iskazuje svoju sposobnost doslednog obezbeđivanja kvaliteta proizvoda i usluga koji ispunjavaju zahteve kupaca i važeće propise.

Preuzmi dokument

ISO 14001

Ovaj standard nudi mogućnost sistematizacije ekoloških aspekata koji proizlaze iz svake izvedene aktivnosti preduzeća. Pored podsticanja zaštite životne sredine i sprečavanja zagađenja, doprinosi i socijalno-ekonomskoj uravnoteženosti, odnosno društvenoj odgovornosti. Kolpa, d.o.o., proizvođač Kerrock®-a, ima sertifikovan sistem upravljanja životnom sredinom.

Preuzmi dokument

ISO 19712

Kerrock® ispunjava i prevazilazi sve zahteve definisane standardom ISO 19712 za dekorativne tvrde površinske materijale za radne površine, obloge i oblikovane proizvode. Deo 2: Određivanje svojstava – kompozitne ploče Deo 3: Određivanje svojstava – oblikovani proizvodi Sprovedena su eksterna testiranja u Zavodu za građevinarstvo Slovenije koja su predstavljena u izveštaju br. 884/18-460-1, kao i interna testiranja u laboratoriji preduzeća Kolpa, d.d.

Preuzmi dokument

Kontakt sa namirnicama – Nacionalna laboratorija za zdravlje, životnu sredinu i hranu

Nacionalna laboratorija za zdravlje, životnu sredinu i hranu, centralna slovenačka laboratorija za javno zdravlje koja se bavi higijenskom i zdravstveno-ekološkom delatnošću, potvrđuje da je Kerrock® bezbedan materijal za neposredan kontakt sa svim vrstama hrane, a pri tome ne predstavlja rizik po zdravlje. Usklađen je sa Uredbom Komisije (EZ), br. 10/2011 (sa izmenama do 2018. godine) i Uredbom evropskog parlamenta i Saveta (EZ), br. 1935/2004.

Preuzmi dokument

Fasade i zidne obloge – Zavod za građevinarstvo Slovenije

Glavni slovenački organ za tehničke saglasnosti koji je država odredila, Zavod za građevinarstvo Slovenije, izdao je slovenačku tehničku saglasnost (eng. Slovenian Technical Approval) STS-11/0024 za KERROCK PLOČU ZA FASADNE I ZIDNE OBLOGE. Ova tehnička saglasnost dokazuje prikladnost i ključna je za upotrebu Kerrock® ploča, odnosno elemenata za ventilacione fasade.

Preuzmi dokument

Reakcija u slučaju požara

Reakcija u slučaju požara Kerrock® materijala za građevinski sektor je dokazana analizom koja obuhvata njegovo ponašanje u početnoj fazi požara. Testovi su sprovedeni u skladu sa zahtevima koji proizlaze iz evropskog standarda EN 13501-1 (Euroclass System). Za Kerrock® ploču određena je klasa reakcije na požar B-s1,d0. Testiranja su sprovedena:

 • na CSI (Certification and Behavioral Analysis Center – Italija) – Klasifikacioni izveštaj 0710DCREA15¬_6
 • u Zavodu za građevinarstvo Slovenije – Klasifikacioni izveštaj br. P 0942/10-530-4

Testovi reakcije Kerrock-a u slučaju požara sprovedeni su u skladu sa standardom DIN 4102-1 na Tehničkom univerzitetu u Minhenu. Kerrock® je dobio ocenu B1 za građevinski materijal – izveštaj o testiranju B15159. Kerrock® materijal je testiran i na ispuštanje dimnih gasova i njihovu toksičnost (Testing of the smoke development and toxicity) u skladu sa Rezolucijom Odbora za pomorsku bezbednost: 61 (67), kod FTP, prilog 1, deo 2. Preduzeće Exova Warringtonfire izvelo je testiranje, a Kerrock® materijal ispunjava zahteve Kodeksa postupaka za ispitivanje požarne bezbednosti Međunarodne pomorske organizacije, deo 2, poglavlje 2.6.1.1 Dim i poglavlje 2.6.2 Toksičnost prilikom ispuštanja dimnih gasova i toksičnosti (izveštaj br. 2011-1241-1). To dokazuje prikladnost upotrebe Kerrock® materijala za pregrade, obloge ili plafone.

Preuzmi dokument

MED – Oprema za brodove

Kerrock® MF materijal je prikladan za opremu na brodovima jer ispunjava zahteve Direktive za pomorsku opremu (Marine Equipment Directive). Međunarodna pomorska organizacija (IMO – International Maritime Organization) i evropski organi za standardizaciju postavili su standarde efikasnosti i sproveli testove za Direktivu za pomorsku opremu. LA.P.I., sertifikaciono telo iz Italije, sprovelo je testiranje materijala Kerrock® MF za modul B (sertifikat br. 0987/MED-B/686 Rev. 1) i izvelo reviziju sistema za kontrolu kvaliteta proizvodnje za modul D (sertifikat br. 0987/MED-D/702).

Preuzmi dokument

Oprema vozila

Kerrock® materijal je prikladan s aspekta zapaljivosti materijala za unutrašnju opremu određenih kategorija motornih vozila/autobusa jer je usklađen sa Regulativom br. 118 (R118). Laboratorija LA.P.I. iz Italije sprovela je testiranje Kerrock® materijala (izveštaj o testiranju br. 1386.6MT0030/19). DEKRA je sastavila tehnički izveštaj 19M3-01779-00 i u saradnji sa sertifikacionim telom NSAI izdala sertifikat o tehničkom odobrenju za Kerrock® materijal.

Preuzmi dokument

Oprema vozova

Kerrock® materijal je prikladan s aspekta reakcije na požar materijala i proizvoda koji se koriste na železničkim vozilima i koji su definisani standardom EN 45545-2 (European Union Standard Fire Testing to Railway Components). Akreditovana laboratorija LA.P.I. iz Italije izvela je testiranje kerrock ploča. Na osnovu rezultata testa, uzorak je usklađen sa zahtevima po stepenu opasnosti R2 (for Hazard Level requirement set R2) za Kerrock® standardne ploče (izveštaj o testiranju br. 1800.1IS0040/19) i po stepenu opasnosti R1 za Kerrock® MF ploče (izveštaj o testiranju br. 352.1IS0040/20).

Preuzmi dokument

Emisije isparljivih organskih jedinjenja

Švedska akreditovana laboratorija RI.SE izvela je na Kerrock® ploči merenja emisija isparljivih organskih jedinjenja prema EN ISO 16000-9:2006 (unutrašnji vazduh – deo 9), kancerogenih supstanci (Regulativa EU br. 1272/2008, dodatak VI, kat. 1A i 1B), kao i formaldehida i acetaldehida (ISO 16000-3:2001). Izmerene vrednosti isparljivih organskih jedinjenja značajno su ispod dozvoljenih vrednosti, a kancerogene supstance nisu otkrivene; izveštaj: 2F000828. Rezultat testa je da Kerrock® odgovara zahtevima visoke klase M1 za registraciju prema Byggvarubedömningen, Švedska. Postupak registracije je u toku. Uspostavili smo kontakt i sa Univerzitetom u Ljubljani za dobijanje Greenguard sertifikata, koji pokriva sličnu oblast kao i pomenuti švedski sertifikat.

Preuzmi dokument

Deklaracija REACH

Deklaracija o usaglašenosti sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Saveta o registraciji, ocenjivanju, odobrenju i ograničavanju hemikalija (REACH). Ova deklaracija potvrđuje da ploče, umivaonici i lepak Kerrock® koje je napravilo i dostavilo preduzeće Kolpa ne sadrži supstance koje bi bile definisane kao supstance koje su veoma zabrinjavajuće (SVHC), kao što definiše Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Saveta o registraciji, oceni, autorizaciji i ograničavanju hemikalija (REACH) u količinama nad 0,1% na masu.

Koristimo supstance i smese koje su naši dobavljači, odnosno proizvođači registrovali. Kao dalji korisnik redovno komuniciramo sa svojim dobavljačima u vezi sa uredbom REACH.
Redovno pratimo i spisak zabrinjavajućih supstanci (SVHC) koji je na raspolaganju na stranici Evropske agencije za hemikalije (ECHA) na adresi: http:/www.echa.europa.eu/sl/candidate-list-table.

Preuzmi dokument

Leed

LEED, (Leadership in Energy & Environmental Design) je vodeći međunarodni sistem, odnosno program za procenjivanje/sertifikovanje planiranja (projektovanja) u građevinarstvu koji istovremeno promoviše najbolju svetsku praksu u izgradnji zgrada i upotrebi građevinskih proizvoda. Profesionalcima pomaže u poboljšavanju kvaliteta proizvoda za zgrade i smanjivanju uticaja na životnu sredinu. Sektor zelene gradnje brzo raste, zato su vlasnici i izvođači sve svesniji prednosti LEED sertifikovanja.

 • Kerrock® je materijal koji ima dug životni vek, a proizvodi nakon upotrebe objekta mogu da se premeste i tako i dalje koriste.
 • Proizvodi napravljeni od Kerrock® materijala mogu u potpunosti da se recikliraju i pretvore u sirovine koje su prikladne za izradu novih proizvoda ili za potrebe druge industrije. Veći komadi (delovi fasadnih ploča, obloga itd.) uz Kerrock® lepak mogu da se prerade u druge proizvode, kao što je npr. nameštaj.
 • Kerrock® sadrži 0 – 40% recikliranih materijala.
 • Kerrock® se izrađuje od materijala koji dolaze iz najbližih lokalnih izvora i tako smanjuje uticaj na životnu sredinu.
 • Kerrock® lepak, koji se koristi za lepljenje proizvoda, kod krajnjeg korisnika je u potpunosti stvrdnut i ne ispušta isparljive organske supstance.
 • Kerrock® proizvodi su primereni za upotrebu u zatvorenim prostorijama, jer praktično ne ispuštaju isparljive organske supstance. Dokaz je testiranje u nezavisnoj laboratoriji RI.SE (izveštaj br. 2F000828, RI.SE).
 • Kerrock® je kompozitni materijal koji odgovara REACH direktivi. Ne sadrži supstance navedene na spisku supstanci koje uzrokuju veoma veliku zabrinutost.
 • Nijedan sastojak koji se koristi za izradu Kerrock® ploča ne sadrži ftalate, teške metale, jedinjenja hroma (VI) ili druge kancerogene supstance.
 • Kerrock® ploče su samogasive, a u slučaju spoljašnjeg izvora požara ne ispuštaju toksične gasove (izveštaj br. 2011-1241-1, EXOVA Warringtonfire)

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH